listentitletime
1. Lao Shi, You Wen Ti3:40 
2. Lai Zi Hei Ye De Xin4:23 
3. Lai Ba ! Tiao Wu4:04 
4. Wu Ji2:49 
5. 365 Tian De Qing Ge4:05 
6. Yang Guang Shao Nian2:31 
7. Zhi Da Kai Yi Ge Yan Jing3:09 
8. Lang Man De Ji Jie3:40 
9. Shuo Bu Chu De Xin Qing2:50 
10. Zhi You Shang Xin4:07 
11. Ba Lei Nu Hai4:40 
12. Zhu Guang3:05 

Please note that Cookies and JavaScript are required for you to view this website.

Check if you have Cookies and JavaScript enabled in your browser.