listentitletime
1. Zhen De Gen Ni Shuo Zhen De3:19 
2. Zhan Ling Wo De Ai3:20 
3. Da Kai Ni De Xin3:55 
4. Xing Qi Ba De Zao Chen4:12 
5. Liang Zhong Xin Qing5:30 
6. Xin Xian Gui Zu3:27 
7. Ai Qing Mei You Li You4:09 
8. Yao Bai Sheng Huo3:49 
9. Dao Di Wo Zuo Cuo She Mo3:47 
10. Shao Nian Xian Feng4:29 
11. Cai Hong Huan Meng3:14 
12. Xiao Yuan Qing Chun Le3:24 
13. Yang Guang Shao Nian2:31 

Please note that Cookies and JavaScript are required for you to view this website.

Check if you have Cookies and JavaScript enabled in your browser.